Obres petites i a mida

  • Fonamentació superficials, sabates i lloses.
  • Murs encofrats a una i dues cares.
  • Estructures reticulars i forjats unidireccionals amb pilars de formigó o metàl.lics.