Grans obres

  • Fonamentacions superficials, sabates i lloses.
  • Murs pantalla profunds i encofrats a una i dues cares.
  • Estructures reticulars i lloses massisses amb pilars de formigó o metàl.lics.